Wypadek w pracy. Co zrobić ?

Nie każde zdarzenie możemy nazwać wypadkiem przy pracy. Więc zacznijmy od tego, co to jest wypadek przy pracy.

Z definicji znajdującej się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy oraz gdy miało miejsce podczas podróży służbowej pracownika na zlecenie pracodawcy, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Wypadki przy pracy klasyfikujemy na: wypadek lekki, wypadek ciężki, wypadek zbiorowy oraz wypadek śmiertelny.

Za ciężki wypadek przy pracy uznajemy zdarzenie w skutek którego pracownik doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, np. utrata wzroku czy trwała choroba psychiczna.

Wypadkiem zbiorowym nazywany zdarzenie w którym udział brało co najmniej dwóch pracowników.

Niestety zdarzają się również śmiertelne wypadki przy pracy. Wypadek jest uznawany za śmiertelny nawet gdy śmierć pracownika nastąpiła w czasie 6 miesięcy od daty wypadku.

Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek przy pracy ?

Przede wszystkim należy udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pomoc do poszkodowanego, gdy jest ona potrzebna.  Następnie zabezpieczyć miejsce wypadku, tak aby móc odtworzyć jego okoliczności. Jeżeli stan zdrowia poszkodowanego na to pozwala, należy wysłuchać go aby dowiedzieć się jak doszło do wypadku. Należy znaleźć świadków wypadku a także dowodów, które mogą zostać uznane za niezbędne.  Ważne jest sprawdzenie staniu technicznego urządzeń aby wykluczyć przyczynę wypadku.

Następnym krokiem jest poinformowanie przez pracodawcę właściwego okręgowego inspektora pracy i innych organów a także powołanie dwuosobowego zespołu powypadkowego, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Obowiązki w tym zakresie wynikają z przepisów art. 234 § 2 Kodeksu pracy.

Po ustaleniu okoliczności wypadku, skutków a także zeznań świadków i poszkodowanego, zespół powypadkowy musi stworzyć protokół powypadkowy, który jest podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego lub jego rodziny. Zespół sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku i przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia pracodawcy. W razie niedotrzymania tego terminu, zespół ma obowiązek podania w protokole przyczyn opóźnienia.

Kolejnym krokiem jest dostarczenie protokołu do zatwierdzenia i podpisania przez pracodawcę. Zatwierdzony protokół pracodawca przekazuje poszkodowanemu la w przypadku wypadku śmiertelnego, jego rodzinie. Pracodawca ma również obowiązek niezwłocznego doręczenia protokołów powypadkowych właściwemu, ze względu na miejsce zdarzenia, inspektorowi pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

Następnym etapem jest sporządzenie przez pracodawcę rejestru wypadków przy pracy. W takim rejestrze umieszcza się taki informacje jak: imię i nazwisko poszkodowanego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, miejsce i datę wypadku, krótki opis okoliczności wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, datę przekazania wniosku do ZUS, inne dane, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe.

Na samym końcu wypełnia się kartę wypadku w 3 egzemplarzach, po jednym dla poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny, podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, oraz pracodawcy.