Kontrola trzeźwości w pracy

Nowelizacja kodeksu pracy

Z dniem 21 luty 2023 roku w życie wszedł przepis, który daje pracodawcy prawo do sprawdzenia trzeźwości swoich pracowników. Zarówno tych, który znajdują się w zakładzie pracy a także tych, którzy pracują zdalnie.

Kontrola ta jest wykonywana w sposób prewencyjny, więc można sprawdzić pracowników, u których podejrzewa się spożycie alkoholu a także tych którzy nie wykazują oznak nietrzeźwości.

Mowa tu o przepisie zawartym w Art. 221c § 1.KP ,,Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.”

Ważnym elementem, aby rozpocząć kontrolę trzeźwości w zakładzie jest wprowadzenie odpowiednich regulacji dotyczących przepisów wewnątrz firmy. Pracodawca, który nie wprowadzi odpowiedniego rozporządzenia, nie będzie mógł wprowadzić kontrolowanie trzeźwości swoich pracowników.

Kiedy można wprowadzić kontrolę trzeźwości ?

W obwieszczeniu wewnątrz zakładu pracy, należy określić grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości, sposób przeprowadzania kontroli a także urządzenie jakim będzie przeprowadzana kontrola.

O wprowadzeniu takiego rozporządzenia pracodawca informuje pracowników, minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktykowania.

Przesłankami do wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników musi być sytuacja, która jest niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób a także ochrony mienia. Badanie nie może naruszyć godności pracownika.

Sprawdzanie trzeźwości pracownika powinno być wykonywane w sposób niewymagającym badań laboratoryjnych. Do tego trzeba użyć alkomatu, który posiada ważny dokument o kalibracji.

W jaki sposób pracodawca może wykonać pomiar nietrzeźwości pracownika ?

Należy ustalić dokładany czas sprawdzania pracowników, np. przed rozpoczęciem pracy lub w jej połowie. Można również sprawdzać pracowników ,,wyrywkowo”.

Przed każdym przystąpieniem do sprawdzenia trzeźwości pracownika, należy przy nim wymienić ustnik na nowy. Wyjątkiem są alkomaty bezustnikowe.

Badania nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od momentu spożycia alkoholu lub palenia wyrobów tytoniowych bądź elektronicznych papierosów przez osobę badaną.

Jeżeli pracownik nie będzie się zgadzał z wynikiem pomiaru, pracodawca zobowiązany jest wezwać policję i sprawdzić stan trzeźwości pracownika dzięki odpowiednim służbą.

Co po wykryciu nietrzeźwości ?

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy w krwi pracownika wykryto stężenie alkoholu we krwi ponad 0,5 promila. W takim przypadku pracownika, należy natychmiast odsunąć od wykonywania obowiązków.

Pracodawca może nałożyć karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną z wpisem do akt osobowych, informując o tym pracownika najlepiej w formie pisemnej. Pracodawca może również rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Na pracownika można nałożyć również odpowiedzialność materialną, gdy pracownik pod wpływem alkoholu uszkodzi mienie pracodawcy. Kara ta, jednak nie może być wyższa niż jego trzymiesięczne wynagrodzenie.

Istnieją zawody, przy których spożywanie alkoholu podczas pracy, jest bardzo niebezpieczne i zagraża życiu i zdrowiu większej ilości osób. Wykrycie pracownika na takim stanowisku pod wpływem alkoholu, może skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.

PAMIĘTAJMY, ŻE WCZESNE WYKRYCIE PRACOWNIKA POD WPŁYWEM ALKOHOLU, ZMNIEJSZA PRADOPODOBIEŃSTWO WYSTĘPOWANIA WYPOADKÓW PRZY PRACY.

Na naszych aukcjach znajdziecie Państwo alkomaty, które są już skalibrowane oraz posiadają rok DARMOWEJ kalibracji od daty zakupu.

https://www.behapowy.pl/kategoria-produktu/alkomaty